تمدید مهلت ارسال مقالات
1402/08/02

با تصویب شورای سیاست گذاری کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 20 آبان ماه، تمدید شد.