کمیته علمی کنفرانس

1- دکتر علیرضا احمدی

2- دکتر مسعود طاهری

3- دکتر اکبر رزاق پور

4- دکتر مهرداد عسگری

5- دکتر امیر دغاغله

6- دکتر حسین کوهی

7- دکتر سمیرا شاکر

8- دکتر مرجان معنوی